VI ÄR KÄNDA FÖR VÅRT STARKA ENGAGEMANG


Vi är aktiva i många olika projekt och sammanhang. Vänersborgs kommun lyfter gärna fram oss som förebilder hur en företagarförening kan bidra till många positiva värden och till positiv utveckling och till gagn för företag, föreningar, kommun och kommuninnevånare.

Hållbarhetsveckan 2021

Företagarföreningen planerar att medverka vid hållbarhetsveckan som Vänersborgs Kommun arrangerar i samverkan med andra, 16-24 oktober. Temat är Agenda 2030 med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

 


Gång- och cykelväg utmed Stenhammarsvägen

Vi har under flera års tid lobbat för en separat gång-och cykelväg utmed Stenhammarsvägen. Trafikverket har gjort avslag på ansökan, men behovet blir över tid allt större. Vi arbetar därför aktivt med att få till stånd denna för tätorten och för trafiksäkerhetens skull så viktiga förbättring, och har därför lämnat in en begäran om omprövning av fattat beslut.

   


Växtkraft över fjället

• Två orter – Två kommuner – Ett fjäll.  • Växande företag behöver arbetskraft.  • Åldrande befolkning behöver bra boende.  • Utveckling av samhällsservice.  • Kroppefjäll en gemensam besöksanledning.  • Stor trafikled = Tillväxtpotential.

  


Gröna Klustret

Under 2017 och 2018 genomförde Företagarföreningen och Hushållningssällskapets Dalbo gille med inhyrda konsulter en förstudie för att klarlägga förutsättningarna för att skapa ett Grönt  Kluster på Nuntorp i Dalsland.

Mål: Förstudien ska ge ett tydligt beslutsunderlag för förutsättningarna för att starta en verksamhet på Nuntorp och hur denna ska vara organiserad, kostnader och intäkter samt tidsperspektiv för detta

Aktiviteter: • Omvärldsanalys  • Definiera möjliga verksamheter och verksamhetsformer  •  SWOT analys  • Kostnader för uppstart och budget för 1 till 5 år  • Gemensam studieresa för att gemensamt träffa, lyssna ta del av andras exempel

Indikatorer: Förväntat resultat (av förstudien)

Beslutsunderlag som visar om det är möjligt att starta ett grönt kluster på Nuntorp och förutsättningarna för detta. Underlaget skall innehålla:  •Förslag på verksamheter  • Förutsättningar för dessa verksamheter på Nuntorp  • Budget för 1 till 5 år  • Förslag på hur klustret bör vara organiserat  • Företagsform  • SWOT analys

   


Dalslandsmedaljör 2016

Dalslandskommunernas Kommunalförbunds motivation:

Att samverka innebär en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. Idogt samarbete med berörda parter där jobbet består i att bygden inte skall tappa mark i en allt mer hårdnande konkurrens kännetecknar Dalslandsmedaljören 2016.

Medaljören är bl.a. med och påverkar allt från skola till åldringsvård, uppmuntrar unga till företagsamhet och medverkar till sommarjobb för alla niondeklassare som vill. Man ordnar olika medlemsaktiviteter, samarbetar med kommunen och övriga föreningar. Särskilt kan nämnas medverkan i organiseringen av landets största tomtetåg.

I omnejden finns ca 500 företagare inom olika näringar. Samhörigheten och sammanhållningen som beskrivs, upplevs och har döpts till ”Brålanda-andan”.

Dalslandsmedaljören bidrar på ett förtjänstfullt sätt till landskapets utveckling och har på så sätt gjort landskapet ”framstående tjänster”

2016 års Dalslandsmedaljör är Brålanda Företagarförening.

Dalslandsmedaljören 2016 infriar Dalslandsvisionen på ett utmärkt sätt. ”Dalslänningen är driftig och skapar förutsättningar för att driva sin egen och Dalslands utveckling framåt”.

      

21 Medaljer – Lika men unika

Naturens skönhet, tradition och förnyelse, möjligheter och likvärdiga delar i ett större sammanhang är begrepp som varit ledord i gestaltningen av Dalslandsmedaljen

De tjugoen medaljernas åtsidor är tänkta att tillsammans bilda en stiliserad karta över de Dalsländska vatten och på så sätt utgöra ett prträtt av landskapet. På så vis blir varje medalj unik, och är en del av ett större sammanhang.

Vattnet som i medaljen består av stål, är den aktiva komponenten i gestaltningen. Sjöar och vattendrag har i alla tider varit viktiga för samfärdsel och kommunikation. På så sätt är vattnet en länk mellan vår samtid, det förflutna och framtiden. Därför är vattnet också en stark symbol för möjligheter.

Frånsidan visar hur utsnittet på åtsidan är tagit och därigenom förstärker delen av helhetskaraktären.