INFRASTRUKTURGRUPPEN


Infrastrukturgruppen är den arbetsgrupp som kanske berör allra flest människor, både i nutid men kanske framförallt  i framtiden, då samhällsviktiga frågor som tågstopp och ny översiktsplan står på agendan. Infrastrukturgruppen är mycket engagerade och drivande i dessa frågor.

Gruppen består av: Gunnar Olsson,  Lars Andersson, Christer Waldermarson och John Berg.

Infrastrukturens utveckling i Brålandabygden

Brålandabygden och infrastrukturen kommer att utvecklas kraftigt de närmaste 10 åren, pådrivet av beslutet om tåghållplats i Brålanda senast 2028. Beslutet är taget av Västra Götalandsregionen där detta ingår i regionens Målbild 2028. Tåghållplatsen får många konsekvenser såsom att tätorten växer, pendelparkering måste byggas, trafikflöden optimeras osv. Parallellt arbetar Trafikverket med två åtgärdsvalsstudier (ÅVS), dels för utbyggnad av E45, dels dubbelspår mellan Öxnered och Skälebol.
Till detta kommer att Vänersborgs kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda för att planera Brålandabygdens utveckling. Dessutom har kommunen redan gjort ett antal satsningar för ett bättre centrum såsom lekplats, belysning etc.

Infrastrukturgruppen är aktiv i detta arbete och bevakar utvecklingen. Under våren har gruppen arbetat med ett informationsmaterial kring Brålandabygdens utveckling. Detta ska användas vid fysiska möten efter sommaren. Materialet har stämts av med företagarföreningen och Vänersborgs kommun. Vi har också, till Trafikverket, skrivit en begäran om omprövning av ett beslut angående gång- och cykelväg utmed Stenhammarsvägen, ett angeläget projekt. 

Kort lägesrapport om några aktiviteter:

FÖP Brålanda

  • Arbetet har full fart sedan hösten 2020 och ska vara färdigt början 2023
  • Samråd med bygdebor vid årsskiftet 21/22
  • Fokusmöten genomförda, bl.a. infrastruktur, bostäder, centrumutveckling och grönområden
  • Strategi kring jordbruk och markanvändning under framtagande
  • Arbete pågår med en Målbild 2040 för Brålandabygden
  • Infrastrukturgruppen bevakar i FÖP-arbetet, särskilt att Storgatan avlastas tung trafik genom en ny trafiklänk, säkra vägar till skola för gående och cyklister och hög tillgänglighet till resecentrum för bussar och annan trafik

ÅVS E45

  • Rapport och kostnadsberäkning klar och godkänd av Trafikverket
  • Beslutsunderlag till Riksdagen mitten 2021, beslut under hösten om projektet ska ingå i nästa Nationella infrastrukturplan som är en 12-årsplan och börjar gälla 2030 

ÅVS dubbelspår till Skälebol

  • Arbetet löper enligt plan, rapport förhoppningsvis klar under sommaren 2021
  • Ska leda till beslutsunderlag för Riksdagen.

Gunnar Olsson, maj 2021
Ordförande, Infrastrukturgruppen

 


 

Nyhetsbrev och information om Brålanda 

Vänersborgs kommun och arbetsgruppen för fördjupad översiktsplan för Brålanda önskar alla en trevlig sommar med att skicka ut ett nyhetsbrev.
I brevet finns information om att allt från att lekplatsen i Centrumparken har fått ny uppfräschning till trygghetsröjning vid stationshuset.
Men även årets möten kring den fördjupade översiktsplanen för Brålanda.
Ta del av nyhetsbrevet här.